🔴 دوشنبه ۱۳ اسفندماه؛ دومین روز اعتصاب معلمان و فرهنگیان دبستان شهید مظلوم، مریوان

🆔 @Sedaiemardom