🔴 یکشنبه ۱۲ اسفندماه؛ روز نخست اعتصاب معلمان و فرهنگیان کرج، دبیرستان عفت

🆔 @Sedaiemardom