🔴 شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۰ صبح مقابل دادگستری شوش خانواده‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان برای آزادی عزیزان‌شان تجمع خواهند کرد.

آن‌ها را تنها نگذاریم.

🆔 @Sedaiemardom