🔴دوشنبه ۶ اسفندماه؛ ششمین روز متوالی، خانواده و دوستان اسماعیل بخشی، مقابل دادگستری شوش در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، تجمع کردند.

🆔 @Sedaiemardom