🔴 شو مضحک «صادق اکّال السُحتْ» برای فیلتر اینستاگرام، واکنش کاربران فضای مجازی را در پی داشته است/ محسن بیات زنجانی: اگر همین تعداد شکایت کنند که تلگرام فیلتر نشود، آیا رسیدگی می‌شود؟

🆔 @Sedaiemardom