🔴 تصویری نادیده از سخنرانی حسن روحانی رئیس‌جمهور؛ «حسین فریدون» با لنگ دراز در برابر سخنرانی برادر!

🆔 @Sedaiemardom