🔴 اگر این انرژی که برای انگ زدن و تهمت زدن و فحاشی به یکدیگر مصرف می‌کنیم، برای بحث، گفتگو و تبادل نظر به کار می‌بردیم، اوضاع مملکت و‌ مردم حالا چنین نبود!

🆔 @Sedaiemardom