🔴برگزاری جلسه دوم دادگاه سه فعال مدنی

بنا به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، جلسه دوم دادگاه رضوانه احمدخانبیگی و دو فعال مدنی دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری و با حضور وکیل برگزار شد.

این سه فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی و ارتکاب به جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند.

🆔 @Sedaiemardom