🔴 گوشت چیز مضری است (کارتون: مانا نیستانی)

🆔 @Sedaiemardom