🔴 شهر ایلام با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و رتبه‌ی دوم نفت و سوم گاز، در رتبه‌ی نخست تورم و رتبه‌ی دوم بیکاری کشوری قرار گرفت.

🆔 @Sedaiemardom