🔴 «ارابه‌ی مرگ» به ۵۱ میلیون تومان رسید

#پراید
#چهل_سال_شکست
#باید_خون_گریست

🆔 @Sedaiemardom