🔴 قسمتی از مشاغل متعدد #ژن‌های_پلشت کشور به روایت تصویر

یَدِ ظلم جایی که گردد دراز
نبینی لب مردم از خنده باز

#چهل_سال_فریب
#چهل_سال_شکست

🆔 @Sedaiemardom