🔴 در ثبت‌نام اینترنتی شرکت سایپا، در عرض ۳۰ دقیقه، ظرفیت خرید دو مدل پراید تکمیل شد و سایت را بستند.

🔹یک عده مبارز، شرافتمندانه با جان‌شان بازی می‌کنند تا یک عده ساده‌ لوح، خزانه خالی را برای ادامه‌ی ظلم حکومت به مردم پر کنند و همه‌ی رشته‌ها را پنبه کنند

🆔 @Sedaiemardom