🔴هموطن عزیز؛ ما باید بدانیم و یادبگیریم

🔹ما ایرانی هستیم
🔹ما به پرچم کشورهای دیگر توهین نمیکنیم
🔹ما به مردم دیگر کشور ها مرگ نمیگوئیم
🔹ما دوستار صلح جهانی هستیم
🔹ما مردم هیچ کشوری را دشمن خود نمیدانیم

#شورای_هماهنگی_رسانه_های_مردمی_و_مبارز

🆔 @Sedaiemardom