🔴 ۲۳ بهمن‌ماه: جمعی از مالباختگان پروژه سوهانک مجلس مقابل ساختمان اصلی مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند

🆔 @Sedaiemardom