🔴 «آمریکا» از بازداشت خودش به دست دو کودک در «شوآف ۲۲ بهمن قم» خوشحال است و دو علامت V را به نشانه خوشحالی به دوربین نشان داده است!

#چهل_سال_شکست

🆔 @Sedaiemardom