🔴 کرباسچی در تماسی اعلام کرده که احضارش صرفا جهت بازجویی بوده است

«طباطبایی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

🔹 کرباسچی در تماسی اعلام کرده که بازداشت نبوده و جهت بازجویی و ارائه پاره‌ای از توضیحات و پرسش و پاسخ احضار شده است.

🆔 @Sedaiemardom