🔴 شنبه ۲۹دی: کریم سیاحی و طارق خلفی، کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از زندان آزاد شدند

🆔 @AmadNewsNetwork