🔴 کورش زعیم خطاب به ظریف نوشته است: انتظار نمی‌رفت سخنان زشت سخیف منت‌گذاری پذیرفتن پناهندگان لهستانی گریخته به ایران را به زبان بیاورید. این خدشه به فرهنگ رواداری و نوعدوستی ایرانی‌ست. ایرانیان همیشه در تاریخ پناهگاه مردم ستمدیده حکم‌رانان بی‌رحم فاسد مانند نظام ما بوده. از مردم لهستان پوزش‌خواهی کنید.

🆔 @Sedaiemardom