🔹زائری تو تلویزیون گفته شرم بر این مجلس، با فشار همین مجلس، ممنوع التصویر شده!!

🔹نماینده سراوان به ملت گفته خاک بر سرتون، رییس مجلس و برخی نماینده‌ها ازش حمایت کردند و ممنوع الهیچی نشد!! (کانال قول سدید)

🆔 @Sedaiemardom