🔴 پیام ولی، هموطن بهائی: افشین برادر دوازده ساله‌ام در سال ۱۳۶۹ فقط بخاطر اینکه بهائی بود کُشته و جسد معصومش به چاه انداخته شد!

در سن ده سالگی شاهد این اتفاق شدم فقط بخاطر اینکه بهائی هستم!

🆔 @AmadNewsNetwork