🔴 حکم هیأت نظارت برای «نماینده هتاک سراوان» صادر شد: تذكر و كسر از حقوق!

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تشکیل آخرین نشست به منظور بررسی رفتار محمدباسط درازهی،‌ برای این نماینده مجلس به تصمیم گیری نهایی و صدور حکم رسید.

یک نماینده مجلس که خواست نام او منتشر نشود، درباره جزئیات تصمیم‌گیری هیأت مزبور در این رابطه اظهار داشت: به احتمال زیاد برای وی فقط بند «الف و ب» اعمال شود یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.

🆔 @AmadNewsNetwork