🏴 تجمع دانشجویان سه شنبه ۱۱ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح میدان انقلاب روبروی دانشگاه تهران؛همزمان با هفتمین روز درگذشت دانشجویان
همه می آییم

#همبستگی_ملی
#فتح_تهران

🆔 @AmadNewsNetwork