🔴 تاکید بر #چرخه_استبداد ⁩و خشونت توسط طرفداران شاهزاده ⁧ #رضاپهلوی.

آیا آقای پهلوی باز هم سکوت خواهد کرد؟

🆔 @AmadNewsNetwork