🔴 تجمع مردمی در حمایت از حقوق دانشجویان

دوشنبه ۱۰ دی‌ماه ۹۷ ساعت ۱۰ صبح

میدان انقلاب مقابل دانشگاه تهران

همه با هم در میدان انقلاب کنار دانشجویان و فرزندان‌مان می‌مانیم تا به خواسته‌های خود برسیم

#دانشجو و #دانشگاه زنده است
#همبستگی_ملی

🆔 @AmadNewsNetwork