🔴 تجویز خشونت برای فردای پس از جمهوری اسلامی از سوی گروه موسوم به فرشگرد

🆔 @AmadNewsNetwork