🔴 دقایقی پیش محمدرضا رمضانزاده یکی از معلمان زندانی با قید وثیقه از زندان عمومی بجنورد آزاد شد.

🔹«صدرالسارقین، صادق اکال السحت (حرام‌خوار)» برای آزادی معلمانی که تنها حق و حقوق ابتدایی خود را فریاد می‌زنند، وثیقه دریافت می‌کند!

🆔 @AmadNewsNetwork