🔴 متون مشابه اتاق تخریب بسیجیان کراواتی/ صلواتی در تخریب «آمدنیوز» برای دفاع از سخن حق!

🆔 @AmadNewsNetwork