🔴 کارگران و دیگر اقشار معترض مردم اکنون به حمایت دانشجویان انقلابی نیاز دارند.

#جریان_سوم
#مامردم

🆔 @Sedaiemardom