🔴 تایید حکم انفصال از خدمت غارت‌گر اموال مردم در مؤسسات مالی صادر شد

حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» رئیس کل پیشین بانک مرکزی پس از بررسی در مرحله تجدید نظر مجدداً تائید شد.

با توجه به تایید حکم او دیگر نمی‌تواند مشاور روحانی در امور پولی و بانکی باشد.

🆔 @Sedaiemardom