🔴 ۱۵ آذرماه: ششمین روز تحصن حمید رحمتی در محوطه آموزش و پرورش شهرضا در اعتراض به سرکوب معلمان و درخواست آزادی فعالین صنفی و معلمان از زندان

آقای رحمتی به درخواست دوستانش به اعتصاب غذای خشک پایان داده است

🆔 @Sedaiemardom