🔴 خط فقر چند میلیون تومان است؟ (✍️:حسین راغفر)

فکر می‌کنم برای کلان‌شهر تهران خط فقر باید به بالای ۶ میلیون تومان رسیده باشد.

به این ترتیب جمعیت بزرگی از افراد زیر خط فقر می‌روند که البته این رقم می‌تواند فراتر از ۵۰ درصد جمعیت ساکن تهران باشد.

در شهرستان‌ها هم این رقم بستگی به استان و نوع شهرستان دارد.

تفاوت شهری یا روستایی بودن جمعیت هم وجود دارد.

در شهر‌های دیگر اگر خط فقر ۶ میلیون تومان باشد در شهرستان‌های دیگر خط فقر از سه و نیم تا چهار میلیون تومان کمتر نخواهد بود.

در روستا‌ها هم مقوله به کلی متفاوت است.

🆔 @Sedaiemardom