🔴 نقاشی «نوید امینی» فرزند «حمیدرضا امینی» (آریوبرزن) زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که این امروز سالگرد بازداشت اوست

🆔 @Sedaiemardom