🔴 مسعود فراستی کیست؟

سخنگوی سابق حزب رنجبران ایران که در زندان‌های جمهوری اسلامی بُرید و تواب شد و در مصاحبه‌‌ای تلویزیونی در سال ۶۰ ناگهان عاشق آیت‌الله خمینی شد و آرمان‌های خود را زیر سوال برد

🆔 @Sedaiemardom