🔴 دولت کانادا: کانادا اظهارات حسن روحانی در «کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی» مبنی بر زیر سوال بردن مشروعیت اسراییل را محکوم می کند.

تعهد کانادا به امنیت اسراییل محکم و تزلزل ناپذیر بوده و ما کاملا از حق حیات اسراییل در صلح حمایت می‌کنیم.

🆔 @Sedaiemardom