• ما می‌خواهیم شهروند درجه دو نداشته باشیم
  • ما مخالف تبعیض جغرافیایی، قومی و مذهبی هستیم
  • ما خواهان پایان دادن به شکاف مرکز و حاشیه هستیم

🆔 @Sedaiemardom