🔴 متن طرح استیضاح «ظریف» تهیه شد؛ از طرح موضوع پولشویی تا تهدید بنیه دفاعی کشور و عدم انتخاب سفیر برای چین، هند و...

🆔 @Sedaiemardom