🔴 سرپوش عجیب حکومت روی تجاوز بی‌شرمانه به کودک شوشتری!!

🔹استاندار خوزستان: متهم اصلی مشکلات روانی دارد!

🔹پ.ن: سعید طوسی چه مشکلی داشت که مجازات نشد؟!!

🆔 @Sedaiemardom