🔴 برای کارگران دستگیر شده هفت تپه (کارتون: مانا نیستانی)

🆔 @Sedaiemardom