🔴 رهبران این انقلاب کسانی نیستند که ما انتظار داریم. انقلاب خود رهبرانش را به ما معرفی می‌کند. با رهبران انقلاب همراه شویم.

#مامردم
#جریان_سوم

🆔 @Sedaiemardom