🔴 سلطان سکه قربانی شد تا سلاطین سکه زنده بمانند!

🆔 @Sedaiemardom