🔴 کسب درآمد حکومت از فقر مردم؛ به کجا می‌رویم؟

🆔 @Sedaiemardom