🔴 کاظم صدیقی: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند تحریم، لولوی جدیدی است که می‌توانند با آن ملت ایران را بترسانند/ ظلم به مردم نعمت‌ها را تغییر می‌دهد!!

🆔 @Sedaiemardom