🔴 فقط ۱۳ میلیارد تومان پول لازم است تا ۸ متر حرم بالا برود، اما بچه‌های روستاهای کرمان حتی آب ندارند مصرف کنند

🆔 @Sedaiemardom