🔴 تصویری از کوله‌بران زحمت کش در صخره‌های سخت ارتفاعات گردنه‌ی دالانی اورامانات استان کرمانشاه

🆔 @Sedaiemardom