🔴 سلبریتی‌هایی که برای تبلیغ یک دروغ به صف شدند: «تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان سرطانی ایران»!

آیا این افراد حکومتی هستند؟

🆔 @Sedaiemardom