🔴 روز ۱۴ آبان تجمعی برای آزادی آقای خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد انجام شد. در این تجمع تعدادی از معترضین دستگیر و در نهایت در انتهای ساعات همان روز آزاد شدند. اما تا این لحظه از سرنوشت خانم دیده‌بان گزارشی در دست نبوده و هیچ نهادی هم پاسخ‌گوی این بازداشت نیست

🆔 @Sedaiemardom