🔴 ماشین اعدام رژیم نامشروع ایران در کردستان جولان می‌دهد؛ کودک سقزی بە اعدام محکوم شد
🆔 @Sedaiemardom
دستگاه قضایی حکومت ایران یک نوجوان اهل سقز را کە در کودکی مرتکب جرم شدە بود بە اعدام محکوم کرد.

شایان سعیدپور متولد ۱۳۷۶ در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ در حالی کە سنش کمتر ١٨ سال بود، یک شهروند دیگر اهل سقز را با هویت «سلیمان آزادی» بە قتل رساندە بود و از آن زمان در زندان بە سر می برد.

علاوه بر صغر سن مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل تحت نظر روانپزشک بوده و حتی چندین مرتبە نیز دست بە خودکشی زدە بود.

#نه_به_اعدام