🔴 پروپاگاندای سفیر ملکه استعمار پیر قبل از دور جدید تحریم‌ها هم‌سو با سیاست‌های رژیم

🆔 @Sedaiemardom