🔴 ۷ آبان‌ماه: وحشت از یک‌روز ملی/ ایست و بازرسی ماشین‌های شخصی در خروجی شیراز به پاسارگاد توسط پلیس

🆔 @Sedaiemardom